Costuri reduse şi eficienţă energetică crescută pentru blocurile vechi

  Programul Operaţional Regional 2014-2020, prin Axa Prioritară 3, Prioritatea de Investiţii 3.1. finanţează investiţiile în creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale. Astfel, cu fonduri europene se pot realiza lucrări pentru îmbunătăţirea izolaţiei termice şi hidroizolarea anvelopei pentru blocurile de locuinţe care respectă prevederile din ghidul solicitantului.  Un rol extrem de important din acest punct de vedere îl au asociaţiile de proprietari, care trebuie să facă o serie de demersuri. În primul rând, să le prezinte proprietarilor beneficiile unui astfel de program, să strângă semnăturile necesare, să se preocupe de întocmirea documentelor justificative şi să depună o adresă prin care să solicite sprijinul primăriilor.

Asociaţia de proprietari va contribui financiar după cum urmează:  25 la sută din valoarea lucrărilor de intervenţie la apartamentele cu destinaţie locuinţă (inclusiv a apartamentelor declarate la ONRC ca sedii sociale de firmă, care nu desfăşoară activitate economică) aflate în proprietatea persoanelor fizice – 100 la sută din valoarea lucrărilor de intervenţie aferente spaţiilor comerciale sau spaţiilor cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, apartamentelor cu destinaţie locuinţă aflate în proprietatea persoanelor juridice, a UAT sau a autorităţilor şi instituţiilor publice.

Vestea bună este că proprietarii apartamentelor care pot beneficia de astfel de lucrări pot plăti suma care le revine, în mod eşalonat, pe o perioadă de doi ani de la finalizarea lucrărilor.  Se pot acorda ajutoare de natură socială, în cazul anumitor categorii de proprietari persoane fizice, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinaţie în bugetele locale. Cota de participare proprie obligatorie aferentă proprietarilor care beneficiază de ajutoare de natură socială nu poate fi mai mică de 3,5 la sută din valoarea cheltuielilor aferente, ce revine respectivilor proprietari, proporţional cu cota-parte indiviză de proprietate.  2/3 din totalul proprietarilor de apartamente trebuie să îşi exprime acordul pentru aceste lucrări pentru ca cererea să fie eligibilă.

Lucrările care pot fi finanţate sunt: izolarea termică a faţadei, înlocuirea ferestrelor, închiderea balcoanelor, izolarea termică a planşeului peste subsol; lucrări de reabilitare a sistemului de încălzire (în cazul blocurilor cu centrale de bloc/scară sau a celor racordate la sistemul centralizat);  instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei din surse regenerabile; înlocuirea corpurilor de iluminat din spaţiile comune cu unele eficiente energetic; înlocuirea lifturilor;  implementarea sistemelor de management a funcţionării consumurilor energetice.

De asemenea, prin proiecte se pot finanţa următoarele tipuri de lucrări, în limita a 15 la sută din costul total al investiţiei: înlocuirea circuitelor electrice pe scări şi în subsol; construirea/repararea acoperişului tip terasă/şarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei;  refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenţie; repararea/refacerea canalelor de ventilaţie din apartamente în scopul menţinerii/realizării ventilării naturale a spaţiilor ocupate; repararea trotuarelor în scopul eliminării infiltraţiilor la infrastructura blocului de locuinţe; repararea/înlocuirea instalaţiei de apă şi/sau a colectoarelor de canalizare menajeră şi/sau pluvială din subsolul blocului de locuinţe;  măsuri de reparaţii/consolidare a clădirii (acestea nu vizează intervenţii anterioare neautorizate); crearea/adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilităţi (rampe de acces).

Asociaţiile de proprietari pot solicita accesarea de fonduri nerambursabile pentru blocuri care îndeplinesc următoarele condiţii: sunt construite în baza unor proiecte elaborate în perioada 1950-1990;  au regim de înălţime de minimum P+2; nu au mai beneficiat de finanţare publică în ultimii cinci ani pentru acelaşi tip de lucrări;  nu beneficiază de fonduri publice din alte surse de finanţare.

Important: Nu se poate obţine finanţare pentru creşterea eficienţei energetice a clădirilor doar pentru o singură scară de bloc, ci numai pentru întregul bloc!

Elena Dragomir

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: