Buhăescu şi-a angajat ilegal soţia la primărie

adrCa de fiecare dată, şi în acest an controlul Camerei de Conturi a descoperit  la Primăria Uricani nereguli majore în gestionarea banilor publici. De la impozite şi taxe neîncasate până la cheltuieli de protocol, tipărituri, plăţi pentru deszăpeziri, angajări şi contracte nelegale au fost menţionate în auditul Camerei de Conturi a judeţului Hunedoara. Prejudiciul total depăşeşte zece miliarde de lei şi se apropie de cel stabilit de precedentul control care era de aproape 15 miliarde. Responsabil este primarul Buhăescu fost şi Odagiu, care confundă bugetul public cu propriul buzunar, din care transferă după bunul plac fonduri în poşeta doamnei primar Adriana Buhăescu, printr-un contract de muncă “încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale”.

facsimil uricani slar sotieDupă cum se ştie, doamna primar ocupă şi funcţia de consilier personal al soţului său, fapt considerat de ANI ca fiind de “incompatibilitate”, existând chiar decizii în acest sens pentru mai mulţi primari din ţară. În atribuţiile ANI intră şi verificarea discrepanţelor dintre venituri şi cheltuieli care, în cazul primarului de Uricani sunt de asemenea semnificative.

 

CURTEA DE CONTURI A ROMÂNIEI

Camera de Conturi a judeţului Hunedoara

DECIZIA nr. 43/2013

Având în vedere prevederile Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, examinând deficienţele consemnate în Raportul de audit nr. 643/2223/10.05.2013, având anexat Procesul verbal de constatare nr. 636/2212/09.05.2013 încheiat în urma acţiunii de „audit financiar asupra situaţiilor financiare încheiate la 31.12.2012″, efectuată la      UNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALĂ ORAŞUL URICANI,

SE CONSTATĂ:

Erori/abateri de la legalitate şi regularitate şi cazuri de nerespectare a principiilor de economicitate, eficienţă şi eficacitate în utilizarea fondurilor publice şi în administrarea patrimoniului public şi privat al statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale, după cum urmează:

1. Nu sunt înregistrate în contabilitate suprafeţele de teren pentru care s-au obţinut titlurile de proprietate, în contabilitate şi în inventar regăsindu-se suprafeţele de teren validate pentru care au fost solicitate titluri de proprietate dar care faptic nu au putut fi trecute în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale. în situaţia statistică se regăsesc de asemenea alte suprafeţe de teren pentru care nu s-a clarificat încă situaţia juridică. (fapta este prezentată detaliat la pag. 2-4 din procesul verbal de constatare, filele 268-270 din dosar)

2. Nu s-a implementat la nivelul entităţii controlul intern/managerial potrivit normelor legale şi nici auditul intern ca parte integrantă a formelor de control intern. (fapta este prezentată detaliat la pag. 4-6 din procesul verbal de constatare, filele 266-268 din dosar)

3. Suprafaţa terenurilor de pe raza unităţii administrativ-teritoriale cuprinsă în situaţia statistică a terenurilor este mai mare decât cea însumată din foile matricole ale ontribuabililor. Acest fapt dovedeşte că nu toţi contribuabilii şi-au declarat masa impozabilă şi că primăria oraşului nu a inventariat masa impozabilă potrivit normelor legale.

Valoarea estimativă a impozitului/taxei pe teren nestabilită, neînregistrată, neîncasată şi neurmărită este de 673.102,82 lei, la care se adaugă accesoriile determinate potrivit normelor legale. (fapta este prezentată detaliat la pag. 6-8 din procesul verbal de constatare, filele 264-266 din dosar)

4. Au fost efectuate plăţi către societăţi comerciale pentru servicii de deszăpezire, pe baza facturilor emise de către acestea, cu toate că acestea nu deţineau licenţă pentru desfăşurarea activităţii de curăţare şi transport al zăpezii de pe căile publice şi menţinerea acestora în funcţiune pe timp de polei sau îngheţ potrivit prevederilor legale. Nici preţurile nu au fost aprobate de către autoritatea deliberativă potrivit cerinţelor legale. Sumele plătite reprezintă prejudiciu, valoarea estimativă a acestuia fiind de 48.220 lei. (fapta este prezentată detaliat la pag. 8-13 din procesul verbal de constatare, filele 259-264 din dosar)

5. Au fost efectuate cheltuieli de protocol şi cheltuieli cu tipărituri, în afara celor prevăzute în normele legale, respectiv Anexa nr. 2 la OG 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi contrar prevederilor OUG nr. 26/2012. Valoarea estimativă a prejudiciului este de 49.000 lei.

(fapta este prezentată detaliat la pag. 14-17 din procesul verbal de constatare, filele 255-258 din dosar)

6. Veniturile colectate în numerar prin casieria entităţii au fost depuse la trezorerie cu întârziere faţă de termenul maxim prevăzut de actul normativ care reglementează depunerea acestora. Pentru nedepunerea la termen se datorează penalităţi de întârziere. Valoarea estimativă a penalităţilor de întârziere este de 2.825,36 lei. (fapta este prezentată detaliat la pag. 17-20 din procesul verbal de constatare, filele 252-255 din dosar)

7. Au fost acordate ajutoare de urgenţă, în anul 2011, pentru efectuarea de investigaţii şi tratamente într-o clinică de specialitate pentru un număr de 500 de persoane în valoare de 157.350 lei, în baza dispoziţiilor primarului şi anchetelor sociale. În anul 2010 au fost de asemenea acordate ajutoare de urgenţă pentru un număr de 54 de persoane, a căror valoare estimativă este de 27.200 lei, iar în anul 2011 au beneficiat de ajutoare de urgenţă 219 de persoane, valoarea acestora fiind de 100.700 lei. Ajutoarele de urgenţă au fost acordate după ce în prealabil s-a efectuat ancheta socială şi primarul a emis dispoziţie, urmare depunerii cererii de solicitare a ajutorului. La desfăşurarea anchetei sociale nu s-a determinat prejudiciul suferit de persoanele beneficiare pe motiv că pentru acordarea ajutorului de urgenţă s-a considerat că nu este necesară determinarea acestuia. Formularul de anchetă socială a fost considerat ca fiind generic şi că nu în toate cazurile este necesară completarea lui integrală, rezultând că ar fi la latitudinea entităţilor să stabilească ce e necesar a se completa şi ce nu. Acest lucru nu este infirmat în mod expres de legiuitor însă acesta la art. 45 din normele de aplicare a Legii 416/2001 prevede: Familiile şi persoanele singure care se află în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. (1) şi (2) din lege pot primi, pentru aceeaşi situaţie, ajutoare de urgenţă suportate atât de la bugetul de stat, cât şi de la bugetul local, dacă acestea sunt acordate complementar în sensul în care fiecare ajutor acoperă altă parte din prejudiciul înregistrat.” Este deci evident că scopul ajutorului de urgenţă este acela de a acoperi un prejudiciu, care trebuie determinat pe bază de documente justificative financiare care dovedesc contravaloarea cheltuielilor efectuate (transportul la şi de la clinică la domiciliu, contravaloarea serviciilor medicale suportate, cheltuieli cu cazarea, contravaloarea medicamentelor achiziţionate).

Biletul de trimitere anexat anchetelor sociale poate da dreptul ordonatorului să acorde un avans persoanelor care nu au posibilităţi financiare urmând ca ulterior acestea să prezinte documente care să arate că destinaţia ajutorului de urgenţă a fost într-adevăr acoperirea unei părţi sau a tuturor cheltuielilor cu investigaţiile şi tratamentele într-o clinică de specialitate. Din documentele existente la nivelul entităţii acest fapt nu este confirmat.

Entitatea se prevalează de faptul că Legea nr. 416/2001 şi normele de aplicare nu prevedeau necesitatea solicitării documentelor precizate de auditori, dar, legea nici nu spune că documentul justificativ este biletul de trimitere. Acest fapt nici nu trebuia precizat în Legea nr. 416/2001, pentru că există acte normative care precizează documentele justificative care confirmă contravaloarea bunurilor livrate şi a serviciilor prestate şi efectuarea plăţii acestora.

Pe cale de consecinţă contravaloarea ajutoarelor de urgenţă acordate fără documente justificative care să confirme utilizarea lor potrivit destinaţiei şi a căror cuantum să fie cel puţin la nivelul ajutorului acordat reprezintă prejudiciu, a cărui valoare estimativă pe perioada auditată 2010-2012 este de 285.250 lei.

(fapta este prezentată detaliat la pag. 20-23 din procesul verbal de constatare, filele 249-252 din dosar)

8. Au fost efectuate cheltuieli de personal din bugetul local, datorită angajărilor efectuate în anul 2012, contrar prevederilor HCL nr. 35/2003 potrivit căreia „punerea în funcţiune a unităţii de asistenţă medico-sanitară se va realiza numai după asigurarea resurselor financiare, altele decât cele din bugetul local” şi fără ca aceasta să-şi realizeze obiectul de activitate. Valoarea estimativă a prejudiciului este de 101.000 lei pentru anul 2012. (fapta este prezentată detaliat la pag. 23-25 din procesul verbal de constatare, filele 247-249 din dosar)

9. Au fost efectuate cheltuieli de personal şi s-a plătit salariu soţiei primarului, în baza unui contract de muncă încheiat fără respectarea dispoziţiilor legale. Valoarea estimativă a prejudiciului este de 25.142 lei la care se adaugă contribuţiile sociale datorate de angajator în valoare de 6.912 lei. (fapta este prezentată detaliat la pag. 25-28 din procesul verbal de constatare, filele 244-247 din dosar)

Pentru înlăturarea acestor deficienţe, în baza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, şi ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice Curţii de Conturi, precum şi valorificarea actelor rezultate din aceste activităţi, aprobat prin Hotărârea plenului Curţii de Conturi nr. 130/2010 şi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 832 din 13 decembrie 2010, directorul camerei de conturi,

I. Potrivit prevederilor art. 43 din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din regulamentul sus-menţionat,

 

DECIDE:

Aplicarea următoarelor măsuri pentru înlăturarea, conform prevederilor art. 43 lit. c) din lege, a neregulilor în activitatea financiar-contabilă şi/sau fiscală controlată, astfel: Primarul oraşului Uricani în calitatea sa de ordonator principal de credite va dispune: a) Clarificarea situaţiei juridice a terenurilor, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, şi înregistrarea acestora în contabilitate; punerea de acord a situaţiilor scriptice referitoare la terenurile aflate în proprietate cu documentele legale care reflectă proprietatea şi efectuarea inventarierii acestora potrivit normelor legale; (pct. 1 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii:

31 decembrie 2013

b) Implementarea controlului intern/ managerial potrivit normelor legale, inclusiv a auditului intern; (pct. 2 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii: 31 decembrie 2013

II. Potrivit prevederilor art. 33 alin. (3) din Legea nr. 94/1992, republicată, şi ale pct. 174 din regulamentul sus-menţionat,

DECIDE:

 

Aplicarea următoarelor măsuri pentru stabilirea întinderii prejudiciilor şi recuperarea acestora: Primarul oraşului Uricani în calitatea sa de ordonator principal de credite va dispune:

1. stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea impozitului pe teren pentru suprafeţele de teren nedeclarate de contribuabili şi care potrivit normelor legale trebuiau inventariate de către primărie; recuperarea obligaţiilor fiscale, împreună cu accesoriile datorate de contribuabili potrivit normelor legale, înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 3 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii:

31 decembrie 2013

2. stabilirea prejudiciului creat prin efectuarea de plăţi, pentru servicii de deszăpezire, unor societăţi care nu deţineau licenţă de desfăşurare a activităţii şi la tarife care nu erau aprobate de autoritatea deliberativă potrivit normelor legale; recuperarea prejudiciului înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 4 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii: 31 decembrie 2013

3. stabilirea prejudiciului creat prin efectuarea de plăţi, pentru cheltuieli de protocol şi cheltuieli cu tipărituri, în afara celor prevăzute în normele legale, respectiv Anexa nr. 2 la OG 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi contrar prevederilor OUG nr. 26/2012.; recuperarea prejudiciului înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 5 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii:

31 decembrie 2013

4. stabilirea prejudiciului creat prin efectuarea de plăţi, pentru cheltuieli de protocol şi cheltuieli cu tipărituri, în afara celor prevăzute în normele legale, respectiv Anexa nr. 2 la OG 80/2001 cu modificările şi completările ulterioare, şi contrar prevederilor OUG nr. 26/2012.; recuperarea prejudiciului înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 6 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii:

31 decembrie 2013

5. stabilirea, înregistrarea, urmărirea şi încasarea penalităţilor de întârziere prevăzute de lege pentru nedepunerea la termen a veniturilor încasate în numerar, înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 7 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii:  31 decembrie 2013

6. stabilirea prejudiciului creat prin efectuarea de plăţi, pentru cheltuieli de personal, prin nerespectarea hotărârii autorităţii deliberative şi fără ca entitatea unde s-au făcut angajările să realizeze obiectul de activitate; recuperarea prejudiciului înlăuntrul termenului de prescripţie; (pct. 8 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii: 31 decembrie 2013

7. stabilirea prejudiciului creat prin efectuarea de plăţi, pentru cheltuieli de personal, prin încheierea unui contract de muncă cu încălcarea interdicţiilor prevederilor legale; recuperarea prejudiciului înlăuntrul termenului de prescripţie;

(pct. 9 al prezentei decizii) Termen de realizare a măsurii: 31 decembrie 2013

Pe lângă măsurile prezentate mai sus, vă rugăm să dispuneţi şi orice alte măsuri pe care le consideraţi necesare pentru remedierea deficienţelor constatate de Curtea de Conturi în urma acţiunii de verificare.

Despre măsurile luate şi rezultatele obţinute ne veţi comunica la termenele prevăzute pentru realizarea acestor măsuri.

Nerecuperarea prejudiciilor, ca urmare a nedispunerii şi a neurmăririi de către conducere a măsurilor transmise de Curtea de Conturi, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, conform prevederilor art.64 din             Legea nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi, republicată.

În termen de 15 zile calendaristice de la comunicarea deciziei, conducătorul entităţii verificate poate depune/ transmite contestaţie la Camera de Conturi a jud. Hunedoara, cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 24.

Contestaţia suspendă obligaţia executării măsurilor dispuse prin prezenta decizie până la soluţionarea acesteia de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor, conform prevederilor pct. 210 din regulamentul mai sus menţionat.

La expirarea termenelor stabilite prin decizie pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor dispuse, structura de specialitate poate efectua verificarea, fără o notificare prealabilă.

Analiza eventualei contestaţii se face de către Comisia de soluţionare a contestaţiilor constituită la nivelul Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile pct. 213 din regulamentul menţionat mai sus.

Data emiterii 07.06.2013

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: