Primăria Lupeni angajează muncitori în cadrul direcției tehnică – serviciul lucrări edilitar gospodărești

                Primăria Municipiului Lupeni organizează, conform H.G 286/2011, în perioada 10 noiembrie – 06 decembrie 2021, concurs pentru ocuparea următoarelor posturi contractuale vacante/temporar vacante:

Muncitor calificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești – 4 posturi: dulgher / tâmplar (drujbist) – 2 funcții, sudor – 1 funcție, electrician – 1 funcție, pe perioadă nedeterminată,  Muncitor necalificat – Direcția tehnică – Serviciul Lucrări Edilitar Gospodărești – 10 posturi pe perioadă nedeterminată.

 Probele și calendarul concursului – selecţie dosare – termen depunere dosare – 10.11.2021- 23.11.2021, ora 15 00 – proba practică – 02.12.2021, ora 8 00 – interviu – 06.12.2021, ora 8 00.

Dosarul de înscriere trebuie să cuprindă:  – cerere de înscriere la concurs adresată Primarului Municipiului Lupeni (modelul cererii se găsește la Biroul de Resurse Umane) ; – copie act de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz; – copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului postului solicitate de autoritatea sau instituția publică; – carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie; – cazier judiciar sau declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să îl facă incompatibil cu funcția pentru care candidează; în cazul prezentării declarației, candidatul declarat admis la selecția dosarelor are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului; – adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate; – curriculum vitae.

Elena Dragomir

 

One comment

  1. Tirlea TANASE OVIDIU spune:

    Dulgher ma intereseaza

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

%d blogeri au apreciat: